język polski 4

Adres email nauczyciela: monikapollakk@o2.pl

Język polski

17.03.2020

  • uzupełnić ćwiczenia ze zrealizowanego materiał

Na 25.03.2020

  • wykonaj plan wydarzeń do bajki J.W.Grimm,, Król żab”

26.03.2020

Temat: Części mowy – ćwiczenia.
Zapisz do zeszytu:
Zadanie 1:Przyporządkuj wypisane pytania do odpowiednich części mowy: jaka?, kto?, gdzie?, co robi?, jaki?, kiedy?, gdzie?, jakie?, co?, co się z nim dzieje?, jak?
rzeczownik –
czasownik –
przymiotnik –
przysłówek –
2.W podanym zdaniu nazwij wszystkie części mowy:
Zdolna Kasia potrafi ładnie śpiewać.
3.Dopisz bezokoliczniki do czasowników:
oglądają –
piekła –
jesteś –
4.Określ osobę, liczbę, rodzaj, czas podanych form czasowników:
napisze –
biegniecie –
gotowałyśmy –
będziesz milczał –
5.Podaj przykład 1 rzeczownika z podanej kategorii i określ jego rodzaj i liczbę:
uczucia –
rośliny –
6.Z podanego zdania wypisz 2 rzeczowniki własne i 2 pospolite:
Wczoraj Anna z psem Burkiem poszła do pobliskiego lasu.
rzeczowniki własne –
rzeczowniki pospolite –

27.03.2020

Temat: Czasownik- powtórzenie wiadomości
1. Czasownik – część mowy służąca do przedstawiania dziejących się czynności oraz zachodzących stanów.Czasowniki są nazwami czynności, jakie wykonują w danym czasie istoty żywe, narzędzia lub maszyny, oraz nazwami stanów, w jakich te istoty albo przedmioty się znajdują.
2. Pytania , na które odpowiada czasownik : Co robi? , Co się z nim dzieje ? , W jakim jest stanie ?
3. W języku polskim czasownik odmienia się przez:
liczby i osoby:
liczba pojedyncza – 1. osoba (ja), 2. osoba (ty), 3. osoba (on, ona, ono)
liczba mnoga – 1. osoba (my), 2. osoba (wy), 3. osoba (oni, one)
czasy:
przeszły
teraźniejszy
przyszły
rodzaje:
w liczbie pojedynczej:
rodzaj męski
rodzaj żeński
rodzaj nijaki
w liczbie mnogiej:
r. męskoosobowy
r. niemęskoosobowy (połączenie r. żeńskiego i nijakiego w l. mnogiej)   .
Zadanie do wykonania przez uczniów :  Uzupełnić zdania poprawnymi formami
Marta (wziąć) …………………… dwa jabłka.
Darek (stanąć)……………………na własnych nogach.
Jacek (wrzasnąć)…………………….bardzo głośno.
Chłopcy (zdjąć)…………………….obraz ze ściany.
Dziewczyny (zacząć)………………………….się śmiać.
My (kopnąć)……………………….. piłkę.
Dzieci (usunąć się) ……………………..z drogi.