język polski 4

Adres email nauczyciela: monikapollakk@o2.pl

Język polski

17.03.2020

  • uzupełnić ćwiczenia ze zrealizowanego materiał

Na 25.03.2020

  • wykonaj plan wydarzeń do bajki J.W.Grimm,, Król żab”

26.03.2020

Temat: Części mowy – ćwiczenia.
Zapisz do zeszytu:
Zadanie 1:Przyporządkuj wypisane pytania do odpowiednich części mowy: jaka?, kto?, gdzie?, co robi?, jaki?, kiedy?, gdzie?, jakie?, co?, co się z nim dzieje?, jak?
rzeczownik –
czasownik –
przymiotnik –
przysłówek –
2.W podanym zdaniu nazwij wszystkie części mowy:
Zdolna Kasia potrafi ładnie śpiewać.
3.Dopisz bezokoliczniki do czasowników:
oglądają –
piekła –
jesteś –
4.Określ osobę, liczbę, rodzaj, czas podanych form czasowników:
napisze –
biegniecie –
gotowałyśmy –
będziesz milczał –
5.Podaj przykład 1 rzeczownika z podanej kategorii i określ jego rodzaj i liczbę:
uczucia –
rośliny –
6.Z podanego zdania wypisz 2 rzeczowniki własne i 2 pospolite:
Wczoraj Anna z psem Burkiem poszła do pobliskiego lasu.
rzeczowniki własne –
rzeczowniki pospolite –

27.03.2020

Temat: Czasownik- powtórzenie wiadomości
1. Czasownik – część mowy służąca do przedstawiania dziejących się czynności oraz zachodzących stanów.Czasowniki są nazwami czynności, jakie wykonują w danym czasie istoty żywe, narzędzia lub maszyny, oraz nazwami stanów, w jakich te istoty albo przedmioty się znajdują.
2. Pytania , na które odpowiada czasownik : Co robi? , Co się z nim dzieje ? , W jakim jest stanie ?
3. W języku polskim czasownik odmienia się przez:
liczby i osoby:
liczba pojedyncza – 1. osoba (ja), 2. osoba (ty), 3. osoba (on, ona, ono)
liczba mnoga – 1. osoba (my), 2. osoba (wy), 3. osoba (oni, one)
czasy:
przeszły
teraźniejszy
przyszły
rodzaje:
w liczbie pojedynczej:
rodzaj męski
rodzaj żeński
rodzaj nijaki
w liczbie mnogiej:
r. męskoosobowy
r. niemęskoosobowy (połączenie r. żeńskiego i nijakiego w l. mnogiej)   .
Zadanie do wykonania przez uczniów :  Uzupełnić zdania poprawnymi formami
Marta (wziąć) …………………… dwa jabłka.
Darek (stanąć)……………………na własnych nogach.
Jacek (wrzasnąć)…………………….bardzo głośno.
Chłopcy (zdjąć)…………………….obraz ze ściany.
Dziewczyny (zacząć)………………………….się śmiać.
My (kopnąć)……………………….. piłkę.
Dzieci (usunąć się) ……………………..z drogi.

31.03.2020, 2.04.2020, 3.04.2020

Temat: Czego dowiadujemy się z treści utworu o czasach króla Zygmunta Augusta?  (3 godziny lekcyjne)
1.Przepisz informację do zeszytu:
Głowy wawelskie – rzeźby głów zdobiące strop Sali Poselskiej na Wawelu w Krakowie. Rzeźby powstały w warsztacie Sebastiana Tauerbacha i Hansa Snycerza około 1540 roku. W kasetonowym suficie sali znajdowały się pierwotnie 194 głowy, do dziś przetrwało ich trzydzieści. Ozdobiony głowami strop dotrwał, choć w nie najlepszym stanie, do końca I Rzeczypospolitej. Najprawdopodobniej między 1804 a 1807 rokiem został zniszczony w trakcie adaptacji pomieszczeń zamkowych na austriackie koszary. Trzydzieści ocalonych głów zabrała do Domku Gotyckiego w Puławach księżna Iza- bela Czartoryska. W 1869 roku dwadzieścia cztery z nich zostały wywiezione do Moskwy w związku z konfiskatą części majątku należącego do Czartoryskich. Sześć dalszych w niewiadomym czasie stało się własnością Bolesława Podcza- szyńskiego, a po jego śmierci rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisława Tarnowskiego. W 1921 roku wdo- wa po profesorze Róża Tarnowska przekazała je Wawelowi. Po zawarciu pokoju ryskiego do Polski powróciły również pozostałe głowy. W 1927 roku cała ocalona trzydziestka została umieszczona w kasetonach na stropie Sali Poselskiej, zrekonstruowanym według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza. Głowy przedstawiają osoby różnych stanów, np. królów, żołnierzy, dworzan. Ostatnio poddano je konserwacji w 1992 roku. W latach 1925–1927 Xawery Dunikowski wykonał cykl dwunastu „głów wawelskich”, m.in. Adama Mickiewicza, Anny Jagiellonki, Henryka Walezego, które nigdy nie znalazły się na stropie Sali Poselskiej, niemniej jednak do dziś stanowią własność Zamku Wawelskiego.
2 .Z powyższego tekstu wypisz 7 najważniejszych informacji.
3.Na podstawie tekstu z podręcznika s. 199-201 odpowiedz  pełnym zdaniem na pytania :
– Czym zajmował się pasamotnik?,
– Gdzie odbywały się sądy?,
– Czym wyróżniała się Sala Poselska?,
– W jaki sposób wynagrodzono kobiecie niesprawiedliwy wyrok?,
– Kto zasiadał za stołem sędziowskim ?,
– Jaką karę wyznaczono wdowie ?
4. Który ze znanych Polaków zasłużył, twoim zdaniem, na to, aby rzeźba jego głowy znalazła się wśród wawelskich  głów? Podaj swoją propozycję wraz z uzasadnieniem.
Moim zdaniem wśród wawelskich głów powinna znaleźć się rzeźba głowy ………………………………………………………, ponieważ ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….

7.04.2020

Klasa 4 ( 2 godziny lekcyjne)

Temat: Legenda o Pani Twardowskiej

Zapoznaj się z filmem  https://www.youtube.com/watch?v=J3yTj9Futu0

Przepisz notatkę do zeszytu

Adam Mickiewicz-24.12.1798—26.11.1855  .Najwybitniejszy – obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego – polski twórca romantyczny, poeta, wizjoner, publicysta, działacz polityczny. Urodził się 24 grudnia 1798 r., zmarł 26 listopada 1855 r. Do jego najważniejszych dzieł należą zbiory poezji „Ballady i romanse”, „Sonety Krymskie”, poemat „Konrad Wallenrod”, dramat” Dziady” i epopeja narodowa „Pan Tadeusz”.

Zadania dla uczniów ( na ocenę)

1.Przeczytaj legendę z podręcznika str.202-211 i napisz plan wydarzeń( pamiętaj o tym, aby uwzględnić tylko najważniejsze wydarzenia i aby punkty miały formę równoważników zdania, podaję punkt pierwszy dla przykładu).

Plan

  1. Biesiada w karczmie Rzym

 

2.Określ miejsce i czas. Przepisz notatkę do zeszytu.

Akcja legendy rozgrywa się…………………………. podczas………………………………

 

16.04.2020

Temat: Krótka historia herbu.
Przepisz do zeszytu:
heraldyczny-wchodzący w zakres heraldyki, dotyczący herbów oraz rodów szlacheckich;
heraldyk-znawca heraldyki, badacz historii herbów i rodów szlacheckich;
heraldyka – nauka pomocnicza historii badająca początki, rozwój, znaczenie prawne oraz zasady plastycznego kształtowania herbów
herb – 1. godło państwa, prowincji, miasta lub instytucji umieszczane na flagach, monetach itp.
2. -znak dziedziczny w rodzie szlacheckim, używany jako pieczęć, umieszczany na chorągwiach, tarczach, budynkach, przedmiotach itp.;
herbarz – księga zawierająca zbiór i opis herbów i rodowodów szlachty;
herbowy – dotyczący herbu, zwłaszcza będący herbem lub częścią herbu, ozdobiony herbem
3. Oczytaj informację na temat fantastycznych istot (podręcznik, s. 212–213) i przyporządkuj je do wizerunków znajdujących się na herbach( ustnie)
4.Wykonaj zadania ( jeżeli nie masz możliwości wydrukowania w domu –  przepisz i przerysuj do zeszytu :-))
21.04.2020
Temat: Podążamy śladami Lutka
zadanie 1- Zapoznaj się z treścią legendy podręcznik strona 217-221
zadanie 2- Uporządkuj plan wydarzeń , zgodnie z kolejnością i przepisz do zeszytu
Bez grosza w kieszeni.
Nad podziemnym jeziorkiem.
Pojawienie się złotej kaczki.
Lepsze życie.
Spotkanie ze starym żołnierzem.
Garść złota dla starca.
Wycieczka do Wilanowa.
Pierwszy wydatek- nowe ubranie.
Wieczorynka-opowieść o złotej kaczce.
W piwnicach zamczyska.
Umowa z królewną.
Wędrówka ulicami Warszawy.
Praca u majstra na Starym Mieście.
Z wizytą w teatrze.
Przemiana kaczki w królewnę.
zadanie 3- Wypisz 4 cechy Lutka
zadanie 4-Przepisz notatkę do zeszytu i uzupełnij brakujące  części( skorzystaj z planu Warszawy z podręcznika).
Utwór Artura Oppmana jest legendą , ponieważ zawiera elementy prawdziwe, takie jak miejsce…………………………………………………………………………………………………..
Zawiera również elementy baśniowe, takie jak: bliżej nieokreślony czas, bohater żyje w nędzy , żle mu się wiedzie, odmiana losu bohatera, ( elementy fantastyczne),…………………………………………………………………………………………………………….
zadanie 5- Jakie pouczenie wynika z legendy? ( odpowiedź powinna zawierać się w 3-4 zdaniach)
zadanie 6- Wyjaśnij znaczenie określeń , skorzystaj ze słownika
złote serce-
złota rączka-
złoty środek-
złote myśli-
nie wszystko złoto, co się świeci-
na wagę złota-
złoty cielec-
zadanie 7.- Wybierz 4 określenia z poprzedniego zadania i ułóż z nimi zdania
28.04.2020
Temat: Dlaczego nie należy się spóźniać?
Zadanie 1. Wyjaśnij znaczenie przysłów:
utracony czas nigdy nie powróci-
czas to pieniądz-
lepiej późno, niż wcale-
kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi-
Zadanie 2. Zapoznaj się z utworem ,, Spóźniony słowik” s.236
Zadanie 3. Opisz w kilku zdaniach sytuację ukazaną w wierszu
Zadanie 4. Co czuła pani Słowikowa, kiedy mąż nie wracał długo do domu? Zapisz nazwy uczuć, które pasują do sytuacji przedstawionej w wierszu.
Pani Słowikowa czuła:
Zadanie 5.Uzasadnij, dlaczego nie należy się spóźniać. Podaj 4–5 argumentów.
UWAGA: TO ZADANIE PROSZĘ PRZESŁAĆ NA MÓJ MAIL DO 4 MAJA 
Moim zdaniem nie należy się spóźniać, gdyż:
Zadanie 6.Sformułuj i zapisz 2–3-zdaniową wypowiedź, która będzie zawierała przeprosiny za ewentualne spóźnienie, próbę wytłumaczenia zaistniałej sytuacji oraz zdecydowaną deklarację poprawy.
UWAGA: TO ZADANIE PROSZĘ PRZESŁAĆ NA MÓJ MAIL DO 4 MAJA

5.05.2020

Temat: Dlaczego Nini stała się niewidzialna?
Zadanie 1. Wyjaśnij znaczenie podanego związku :
zniknąć komuś z oczu-…………………………………………………………………….
Zadanie 2:
Przepisz do zeszytu:
PRZYKŁADOWE SYNONIMY: przepaść jak kamień w wodę, rozwiać się jak dym,zapaść się pod ziemię,zaginąć bez śladu,rozwiać się jak kamfora, ulotnić się
Zadanie 3. Przeczytaj tekst z podręcznika s.242-247
Zadanie 4. Sporządź plan wydarzeń
Zadanie.5 Wypisz sposoby zastosowane przez muminki w celu przywrócenia dziewczynce widzialnej postaci

12.05.2020

Temat: Czy obrażanie się na rodziców to dobry sposób na wybrnięcie z niekorzystnej dla nas sytuacji?
Zadanie 1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika ,s.252-253
Zadanie 2. Napisz plan wydarzeń do tekstu
Ciąg dalszy lekcji będzie realizowany na lekcji online w czwartek 14 maja
27.05.2020