język polski 5

Adres email nauczyciela: monikapollakk@o2.pl

Konkurs filmowy

Zadanie dla uczniów

W czasie 2 tygodni przeczytaj wybraną przez siebie pozycję książkową, nagraj krótki 3 minutowy film, który zachęci kolegów z klasy do jej przeczytania. Film wyślij na maila

Pani Marlenki lub P. Natalki ( bartniczek84@gmail.com , natalia_matera@o2.pl ) Dla najlepszego filmowca klasowego- nagroda rzeczowa ufundowana przez Panie- pendrive. Każda osoba też otrzyma ocenę z j. polskiego od P. Moniki Polak.

Należy pamiętać aby w skrócie przedstawić treść omawianej książki, uzasadnić swój wybór i pamiętać o innych zasadach krótkiej prezentacji- omawianych na lekcjach j. polskiego.

17.03.2020

 • uzupełnić ćwiczenia ze zrealizowanego materiału

Na 25.03.2020

 • Opisz historię czapli na podstawie bajki I.Krasickiego,, Czapla , ryby i rak”

26.03.2020

Proszę o wysłuchanie słuchowiska ,, Złota Kaczka” https://m.youtube.com/watch?v=WFOCPSWVVvE   

Zadania do wykonania dla klasy:
1.Zadanie:Na podstawie słuchowiska proszę o wypisanie 5 cech charakteru bohatera.    

2.Zadanie: Napisz , jakie pouczenie wynika z baśni ( 2-3 zdania)        

27.03.2020

 

Temat:Bezokolicznik- powtórzenie.

Bezokolicznik – forma czasownika, która wyraża czynność lub stan w sposób abstrakcyjny, zazwyczaj bez określania czasu, rodzaju, liczby, osoby, trybu, strony .

Bezokolicznik  wyraża aspekt czasownika – np. robić (a. niedokonany) a zrobić(a. dokonany).

Bezokoliczniki w języku polskim kończą się na  lub -c.Przykładem może być: pisać , biec , jeść , być.                  

Zadanie dla uczniów do wykonania w zeszycie:  Napisz instrukcję wykonania papierowej zakładki do książki – pamiętaj o użyciu bezokoliczników       

31.03.2020, 1.04.2020,2.04.2020

TEMAT: CO JEST ISTOTĄ MIŁOŚCI DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA( 3 godziny lekcyjne)
(Przepisz notatkę do zeszytu) 1.Wyjaśnienie znaczenia słowa miłosierny i miłosierdzie Miłosierdzie -aktywna forma współczucia, wyrażająca się w konkretnym działaniu, polegającym na bezinteresownej pomocy, aktywność w działaniu, bezinteresowność, gotowość do przebaczenia, pozytywne nastawienie do drugiej osoby, traktowanie  jej jak równej sobie.Samo współczucie, nie przekładające się na działanie, miłosierdziem jeszcze nie jest.
Miłosierny  – litościwy, wielkoduszny, dobroduszny, dobry, łaskawy, o gołębim sercu, szlachetny, wspaniałomyślny, pomagający bezinteresownie.
2.(przepisać do zeszytu)Informacje na temat położenia Samarii oraz tego, kim byli Samarytanie i jak byli postrzegani przez Żydów.
Samaria – starożytna kraina w środkowej części Izraela, między Galileą a Judeą. Stolicą tego regionu było miasto Samaria. Samarytanie wyznawali religię, która była połączeniem judaizmu i praktyk pogańskich. Wybudowali nawet świątynię na górze Gerazim i twierdzili, że to jedyne święte wzgórze w Palestynie (czym doprowadzali Żydów do wściekłości). Samarytanie uznawali tylko Pięcioksiąg Mojżesza, a odrzucali księgi prorockie i wszystkie inne żydowskie tradycje. Na negatywną opinię o Samarii i jej mieszkańcach wpłynął także fakt, że osiedlali się tam przestępcy z Judy. Wszystko to sprawiało, że Żydzi pogardzali Samarytanami, lekceważyli ich i oskarżali o każde zło. W czasach Chrystusa Żydzi, którzy podróżowali między Galileą a Judeą, zazwyczaj – ze względów bezpieczeństwa – omijali Samarię.
3.( Zadanie do wykonania dla Uczniów w zeszycie ).Streszczenie Przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.
 4. Przeczytaj  na głos wiersz ,,Dobry Samarytanin” Lusi Ogińskiej.
5.Odpowiedz w zeszycie na pytania:
W jaki sposób my, ludzie XXI wieku, zachowujemy się wobec drugiego człowieka (zwłaszcza tego doświadczonego
przez trudną sytuację, cierpienie, chorobę, biedę itp.)?
Czy jesteśmy gotowi do solidarności z drugim człowiekiem i do okazania mu pomocy?
Jak często zdarza się nam zachowywać obojętnie wobec tych, którzy potrzebują pomocy?
Jakie organizacje zajmują się pomocą potrzebującym?
Napisz, jak można być dobrym we współczesnym świecie?
  6.W oparciu o reprodukcje obrazu Van Gogha,, Miłosierny Samarytanin” opisz ten obraz( pomogą Ci w tym pytania)
  Jaki moment z przypowieści został uwidoczniony na obrazie?
Kto znajduje się na dalszym planie obrazu?
   Kto znajduje się na pierwszym planie dzieła van Gogha?
    W jakiej kolorystyce jest utrzymany obraz?
   Co wyróżnia kompozycję dzieła? Co znajduje się w lewej części obrazu?
Co – twoim zdaniem – jest przesłaniem obrazu Dobry Samarytanin? Uzasadnij swoje zdanie.
7.Wymień bohaterów historii opowiedzianej w wierszu L.Oginskiej,, Dobry Samartyanin”i opisz ich zachowanie. Uwzględnij nie tylko postacie
znane z Przypowieści i miłosiernym Samarytaninie, lecz także te nowe, wprowadzone do tekstu przez autorkę.
8.Kto był naprawdę miłosierny? Odpowiedz na to pytanie z odnosząc się do wiersza. Uzasadnij odpowiedź.
9.Podaj przykład współczesnego Samarytanina. Ułóż krótką notkę encyklopedyczną z informacjami na temat tej osoby.

7.04.2020

Temat: Wszyscy jesteśmy z jednej makówki

Zobacz film https://www.youtube.com/watch?v=bCyVKykR-DA

Zapoznaj się z utworem C.Miłosza ,, Przypowieść o maku ‘’

1.Zadanie do wykonania w zeszycie. Odpowiedz na pytania:

Do czego zostali porównani ludzie , ziemia i świat ?

Dlaczego autor użył takiego porównania?

Jakie pouczenie wynika z utworu? O czym należy pamiętać?

 1. Uzupełnij i przepisz notatkę

 

Wiersz Czesława Miłosza jako przypowieść:

Ma znaczenie dosłowne i przenośne , ponieważ………………………………………………………………………………………………………………………………

Jest nieskomplikowaną opowieścią , brak  określonego miejsca i czasu-………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Daje wskazówkę (przesłanie)……………………………………………………………………………………………………………………………….

3.Wypisz z utworu wszystkie epitety

4.Przeanalizuj budowę utworu i wypisz z niego rymy

5.Wykonaj zadanie 9 str.214 z podręcznika

   

16.04.2020

Temat:  : JAKIE ŚRODKI POETYCKIE ZASTOSOWAŁ JULIAN TUWIM W WIERSZU ,,MOWA PTAKÓW”?
1.Wysłuchaj nagrania
2.Wyszukaj w zasobach internetowych zdjęcie wybranego gatunku ptaka np.sowy i opisz go w kliku zdaniach ( 5-6 zdań, wygląd, zwyczaje, występowanie)
3.Odczytaj  wiersz,, Mowa ptaków” – podręcznik, s. 224–225.
4.( W zeszycie) Określ tematykę tekstu. Opisz  o sytuację ukazaną w wierszu – 1. polecenie z podręcznika, s. 225
5. Zapoznaj się z informacjami z ramki,, Zapamiętaj!” (podręcznik, s. 226).
6. Wykonaj zadanie  6., 7. i 8, s. 226.
7 . Przepisz do zeszytu frazeologizmy i ich znaczenie  I NAUCZ SIĘ ICH BRZMIENIA I ZNACZENIA NA PAMIĘĆ
niebieski ptak / ptaszek – «człowiek żyjący cudzym kosztem, nieodpowiedzialny, próżniak, darmozjad, lekkoduch»;
z lotu ptaka – «z dużej perspektywy, bardzo ogólnie, ogarniając możliwie jak najszerszy aspekt jakiegoś problemu»;
ptasiego mleka komuś brakowało / będzie brakowało – «ktoś miał (będzie miał) już wszystko oprócz rzeczy niemożliwych do zdobycia»
ranny ptaszek – «ktoś, kto bardzo wcześnie wstaje»;
wolny jak ptak – «niczym nieskrępowany, niemający żadnych obowiązków»;
stalowy ptak – «samolot»;
po ptakach – «jakieś sprawy zostały rozstrzygnięte inaczej, niż ktoś się spodziewał, i nie można już tego zmienić»;
zły to ptak, co własne gniazdo kala – «nie należy występować przeciwko swojej rodzinie, swojemu środowisku lub krajowi»
8. Wybierz 4 frazeologizmy i ułóż z nimi zdania

         

21.04.2020

Temat: Jaką rolę w życiu rodziny odgrywał pies Burek?

Zadanie 1. Proszę o przeczytanie opowiadania Pawła Beręsewicza pt. „Burek” (podręcznik strona 227-229). Następnie w zeszycie pisemnie:

1. Czas i miejsce wydarzeń.

 2. Bohaterowie.

3. Plan wydarzeń.

 Zadanie 2.  Proszę o zapoznanie się z pojęciem cytat (podręcznik str. 229).

 Do zeszytu wpisujemy następującą informację:

cytat – przytoczenie fragmentu utworu lub czyjejś wypowiedzi, zapisywany  w cudzysłowie.

 Zadanie 3.  Proszę o pisemne rozwiązanie zadania 1 (podręcznik str. 229), proponuję formę tabeli:

członkowie rodziny cytat
Kaśka

 

„nasz Burek jest najmilszy ze wszystkich”
 Grzesiek

 

 mama

 

 tata

 

 

Wniosek: pies dla dzieci i rodziców był………………………………

 Zadanie 4.  Rozwiązujemy pisemnie zadanie 6 str. 229

Zadanie 5. Opisz w 5-7 zdaniach zwierzątko , które posiadasz( jeżeli nie masz, to opisz takie, które chciałbyś mieć),uwzględnij wygląd, zachowanie, ulubione zabawy itd.
Zadanie 6. Narysuj plakat ( format A4) zachęcający do wolontariatu w schronisku dla zwierząt ( pamiętaj o haśle , podstawowych informacjach, adresie placówki) , gotowe prace proszę przesłać do 25 .04 na mój adres mail

28.04.2020

Temat: Pisownia przeczenia ,, nie ” z liczebnikami
Przepisz do zeszytu:
Nie z liczebnikami piszemy rozłącznie


Przykłady:

 • nie jeden, nie dwa, nie trzy
 • nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci
 • nie ćwierć, nie pół, nie półtora
 • nie dwoje, nie troje, nie czworo
 • nie pojedynczy, podwójny, nie potrójny, nie poczwórny
 • nie kilka, nie kilkanaście, nie kilkadziesiąt, nie kilkaset
 • nie dwojaki, nie trojaki
 • nie dwadzieścia jeden, nie sto jedenaście

Wyjątek stanowią liczebniki: niejeden (niejedno, niejedna) i niewiele.

„Nie” z liczebnikami piszemy oddzielnie – jako zaprzeczenie , np.:

 • Dzisiaj zjadłem nie dwa, a trzy jabłka
 • Oni mają nie dwoje, lecz troje dzieci
 • Nauka w szkole trwa kilkanaście, a nie kilka lat
 • Dzisiaj możesz zjeść nie pół, ale całą tabliczkę czekolady
Zadanie 2.  Wykonaj wszystkie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń z tematu,, Pisownia przeczenia ,, nie ” z liczebnikami”
Zadanie 3.

Zredaguj wywiad z liczebnikiem ( jakby to była osoba… możesz zapytać ,na jakie pytania odpowiada, zasady pisowni, odmianę… jeśli będą trudności napisz do mnie), wywiad powinien składać się z 4 pytań.  PROSZĘ O PRZESŁANIE DO 4 MAJA NA MÓJ MAIL

5.05.2020

Temat: Ustalamy zasady dotyczące postępowania z bezpańskimi psami. Ryszard Groński „Nos”

Zadanie 1 .Odczytaj z podręcznika tekst wiersza „Nos” R. Grońskiego (str. 236)

Zadanie  2. Zastanów się ,jaki jest temat tego wiersza i jaki panuje w nim nastrój, czyli o czym jest ten wiersz .Zapisz w zeszycie odpowiedź (1-2 zdania).

Zadanie 3. Wypisz z utworu epitety( przymiotniki określające  rzeczowniki

Zadanie 4. Ułóż i zapisz w zeszycie kilka zasad, o których należy pamiętać w kontaktach z bezpańskimi psami.

12.05.2020

Temat: Przedstawiamy legendę w formie komiksu
Zadanie 1.   Zapoznaj się z tekstem z podręcznika , s. 239-240
Zadanie 2. Wypisz elementy świata przedstawionego:
– czas……………………………….
-miejsce……………………………
-fabuła………………………………………………………………………………………………………………….
-bohaterowie …………………………………………………………………………………………………………
-narracja……………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 3.  Odpowiedz na pytanie :Dlaczego utwór ten nazywamy legendą?
Zadanie 4. Odpowiedz na pytanie: Jakiego czynu dokonał św. Franciszek?
27.05.2020
Temat:  Ćwiczenia gramatyczne
1. Z podanego tekstu wypisz rzeczowniki. Określ ich przypadek, liczbę i rodzaj.
Dawniej w wioskach położonych głęboko w lesie zbierano się wieczorami w jednym domu, by słuchać gawęd wędrownego bajarza. Opowiadane przez niego historie wytwarzały klimat grozy i wzbudzały strach słuchaczy. Chętnie przysłuchiwano się opowieściom o wilkach, czarownikach i diabłach.
2. Określ rodzaj przymiotnika.
mądre księgi
pszennego chleba
małe pisklę
zimna noc
wysokie domy
dobre dziewczęta
nowi przyjaciele
świetna tancerka
3.Wpisz poprawną formę liczebników. Jacek chodzi do (5) …………………. klasy. W teatrze widzowie zajęli (11) …………………………….. rzędów. Rzym powstał w (8)……………….. wieku przed naszą erą. Czekał na nią (1/2) …………. godziny. (3)………… dzieciaków bawiło się w piaskownicy. Ala ma (4) …………………… braci. Dziadkowie zabrali na wycieczkę (7)………………………… wnucząt. Do egzaminu przystąpiło (23)…………………………………….. studentów. Nasza kotka ma (9)………………………………..kociąt. Do skarbu prowadziło (2)………………… drzwi.
4. Uzupełnij tekst poprawną formą czasownika.
Wierzenia Egipcjan. Egipcjanie (wierzyć) . . . . . . . . . . . , że światem (rządzić) . . . . . bogowie. Każde miasto (mieć) . . . . . . swojego opiekuna. Ludzie (budować) . . . . . bogom świątynie, w których (składać) . . . . . . ofiary. Kobiety (przynosić) . . . . . . żywność, napoje, i kwiaty. Miejscami świętymi (opiekować się) . . . . . faraon. (Modlić się) . . . . . . . on o pomyślny przebieg spraw w swoim państwie. Czy wyobrażasz sobie, jak ważną osobą (być) . . . . taki władca?
5. Z tekstu wypisz czasowniki w formie osobowej. Określ ich formę gramatyczną.
UWAGA: ZADANIA PROSZĘ WYKONAĆ NA PIĄTEK 29 .05
19.05.2020
Temat: Temat: Czy zawsze piszemy wyrazy zgodnie z ich brzmieniem? 
1. Przeczytaj  wiersz  Agnieszki Frączek „Co widzi widz” ze strony 272.
4. Wykonanie zadań z podręcznika ze strony 272-273 i z zeszytu ćwiczeń str. 186-188.
23.06.2020

Temat : Czytanie ze zrozumieniem – ćwiczenia

 1. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania

,,Duch Nocy”

Koło północy Joe ocknął się i obudził pozostałych chłopców.

W powietrzu leżała jakaś przytłaczająca duszność, która zapowiadała coś

niedobrego. Chłopcy przytulili się do siebie i skupili wokół przyjaznego

płomienia ogniska, chociaż ciężka upalna martwota znieruchomiałego powietrza

niemal ich udusiła. Siedzieli cicho, czekając w natężeniu.

Poza kręgiem światła, padającego od ognia, wszystko pochłaniała

namacalna wprost ciemność. Nagle zapłonął jakiś migoczący blask. Rozjaśnił

na chwilę przed oczyma chłopców liście drzew i zniknął. Po chwili zjawił się

drugi, nieco silniejszy. Potem jeszcze jeden. Teraz wionęło poprzez konary

drzew jakieś niby westchnienie, niby jęk, a chłopcy uczuli na policzkach jakby

muśnięcie i wzdrygnęli się na myśl, że zjawił się Duch Nocy.

 

1.Wydarzenia przedstawione w tekście rozgrywają się:

 1. w ciągu dnia
 2. koło północy
 3. w południe
 4. wcześnie rano

 

 1. Bohaterami tekstu są:
 2. Joe i koledzy
 3. chłopcy i dziewczynki
 4. Zenek i koledzy
 5. dziewczynki

 

 1. Jak nazwiesz osobę opowiadającą o wydarzeniach?
 2. adresatem
 3. postacią mówiącą
 4. nadawcą
 5. narratorem

 

 1. Bohaterowie bali się:
 2. Ducha Lasu
 3. Czarownicy
 4. Ducha Nocy
 5. Złej Wróżki

 

 1. „Migoczący blask” rozjaśnił:
 2. konary drzew
 3. krzewy
 4. białe kwiaty
 5. liście drzew

 

 1. Wypowiedzenie: „Koło północy Joe ocknął się i obudził pozostałych chłopców.”

jest:

 1. zdaniem pojedynczym rozwiniętym
 2. równoważnikiem zdania
 3. zdaniem złożonym
 4. zdaniem pojedynczym nierozwiniętym

 

 1. Podaj co najmniej trzy wyrazy bliskoznaczne do wyrazu duch

 

8.Wyrażenie „znieruchomiałe powietrze” jest:

 1. porównaniem
 2. epitetem
 3. liryką
 4. uosobieniem
 5. W wypowiedzeniu: „W powietrzu leżała jakaś przytłaczająca duszność.”

podmiotem jest:

 1. duszność
 2. przytłaczająca
 3. w tym wypowiedzeniu nie ma podmiotu
 4. leżała

 

 1. Przeczytany przez Ciebie tekst jest:
 2. pamiętnikiem
 3. listem
 4. opowiadaniem
 5. zaproszeniem

 

 1. Pisownię wyrazu „niedobrego” wyjaśnia zasada:
 2. pisownia „nie” z rzeczownikami
 3. pisownia „nie” z czasownikami
 4. pisownia „nie” z przysłówkami
 5. pisownia „nie” z przymiotnikami

 

 1. 12. Co oznacza słowo „kompleks” wyjaśni Ci słownik:
 2. ortograficzny
 3. wyrazów obcych
 4. poprawnej polszczyzny
 5. frazeologiczny