język polski 7

Adres email nauczyciela: monikapollakk@o2.pl

17.03.2020

 1. Proszę obejrzeć spektakl „Zemsta” i napisać recenzję spektaklu.
 2. zaległe ćwiczenia

Na 25.03.2020

 1. Napisz streszczenie opowiadania I. Fink ,, Zabawa w klucz”

26.03.2020

Napisz wywiad z wybranym bohaterem dramatu J.Słowackiego ,, Balladyna”( minimum 5 pytań , pamiętaj o zachowaniu wszystkich elementów wywiadu- wstęp , rozwiniecie , zakończenie )

Dla chętnych na dodatkową ocenę:

Przygotować interpretację głosową wybranego fragmentu ,, Balladyny”- każdy uczeń sam( krótkie słuchowisko 2-3 minuty , włączyć inne elementy dźwiękowe – muzykę, według pomysłu …) , nagrać i przesłać ( praca  zastępująca krótkie scenki, które uczniowie mieli przygotować w grupach) , – czas do 1.04.2020

 

27.03.2020

Temat: Banksy- street art… rysunek na murze – czy może być sztuką?              

(   notatka do zeszytu )

1. Street  art – dziedzina sztuki obejmująca dzieła tworzone w przestrzeni publicznej, zwykle mające charakter bezprawnej ingerencji. Termin zawiera w sobie tradycyjne graffiti, lecz często jest użyty dla odróżnienia aktywności artystycznej w przestrzeni miejskiej od wandalizmu. 2. Banksy  – brytyjski artysta street art. Jego prace pojawiają się na ulicach Londynu i w innych miejscach na świecie. Banksy używa różnych technik do przekazywania swoich wiadomości, najczęściej humorystycznych lub związanych z polityką. 3.Banksy a otaczający Świathttps://youtu.be/Qkc921anMBw

31.03.2020,2.04.2020, 3.04

TEMAT: SZTUKA, KTÓRA BURZY MURY ( 3 godziny lekcyjne).
1.Zadanie dla uczniów ( do wykonania w zeszycie )
Podaj symboliczne znaczenia, które kojarzysz z rzeczownikiem ,mur.Podziel je na wartościowane pozytywnie i negatywnie.
  SKOJARZENIA POZYTYWNE-
   SKOJARZENIA NEGATYWNE-
2.Wyjaśnij znaczenie podanych związków frazeologicznych( możesz skorzystać z odpowiedniego słownika):
mur milczenia, bić głową w mur ,przyprzeć kogoś do muru, stać za kimś murem ,zrobić coś na mur beton.
3. Zadanie dla uczniów : Wybierz z zadania dwa, trzy związki frazeologiczne i napisz krótkie opowiadanie , w którym poprawie ich użyjesz .
4. Obejrzyj obrazy na murze separacji. ( podr. S. 148, polecenie 2). Który obraz uznajesz  za najbardziej interesujący, uzasadnij
swój wybór (4-5 zdań)
5. Nadaj tytuły wszystkim obrazom (podr. s. 148, polecenie 3)
6.Przeczytaj  informacje na temat sztuki ulicznej z ramki Odkrywam sztukę (podr. s. 147). Podaj przykłady
sztuki ulicznej z własnego otoczenia ( Co to za sztuka, opisz ją, jakie jest jej przesłanie , możesz skorzystać z zasobów internetowych – zdjęcia murali w Częstochowie ), oceń ten rodzaj sztuki z punktu widzenia estetyki i oddziaływania społecznego.
7. Odpowiedz na pytanie : Co może być metaforycznym murem między ludźmi?
i jak takie mury można pokonywać?( 6-7 zdań )

7.04.2020

Temat:  O mocy, która tkwi w słowach – wywiad z Jerzym Bralczykiem

Przepisz notatkę do zeszytu

Jerzy Bralczyk (ur. 23 maja 1947 w Ciechanowie) – polski językoznawca , profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Jeden z najpopularniejszych autorytetów normatywnych w dziedzinie języka polskiego. Jerzy Bralczyk doktoryzował się w 1973, habilitował w 1986, a tytuł profesorski uzyskał w 2000. Od 1999 wykłada na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

1.Odpowiedz na pytanie, jak można za pośrednictwem języka polskiego wyrażać swą postawę patriotyczną? Podaj przykłady:

2.Zapoznaj się  z wywiadem s.164-166

 1. Zapisz w punktach problemy poruszane w wywiadzie

4.Wyjaśnij, na czym polega depolonizacja języka. Podaj przykłady tego zjawiska

 1. Napisz własną definicję, porozumiewanie się’ i , komunikacja’
 2. Wykonaj plakat (kartka A4) promujący , zachęcający do zachowania poprawności językowej wśród młodzieży( pamiętaj o haśle)

 

16.04.2020 i 17.04.2020

Temat: Tajna misja Vuka Drakkainena
1.Zadanie dla uczniów- zapoznaj się z tekstem ze strony 174-176 ( podręcznik)
2.Przepisz notatkę do zeszytu i podaj przykłady z tekstu:
ŚWIAT PRZEDSTAWIONY:
-czas akcji ………………………………………………………………
-miejsce akcji……………………………………………………………
-bohaterowie…………………………………………………………….
-narracja…………………………………………………………………
-fabuła……………………………………………………………………
3. Wykonaj zadanie 3 i 4 strona 176
4 .Przepisz notatkę ,, Słownik terminów literackich” fantastyka naukowa-twórczość literacka lub filmowa, której fabuła jest umieszczana w przyszłości lub w innych częściach wszechświata»: fantasy- «utwór literacki, filmowy lub gra komputerowa, w których akcja rozgrywa się w rzeczywistości rządzącej się prawami magii»
5. Przeczytaj informacje z podręcznika ,,Mam pojęcie”- proszę wskazać w tym tekście cechy fantastyki naukowej oraz cechy fantasy ( podać przykłady w punktach)
6.Wykonaj zadanie 9 str.177

21.04.2020

Temat: Rodzina wyrazów
Zadanie 1. Z czym kojarzą Ci się podane wyrazy?
 skurzajka,
 ulicznica prosta,
 podgardle dziecięce.
Odpowiedź:
 skurzajka – ściereczka do sprzątania kurzu,
 ulicznica prosta – miotła do zamiatania ulicy,
 podgardle dziecięce – śliniaczek.
Komentarz:
W XIX wieku językoznawcy mieli manie tworzenia nowych wyrazów – odpowiedników dla tych już istniejących.  Nowe wyrazy powinny być przede wszystkim – przydatne, przejrzyste. Te nie spełniły takich wymogów, dlatego się nie przyjęły do naszego języka.
Zobacz film
Zadnie 2 . Przepisz notatkę ( przypomnienie wiadomości)
wyraz pochodny-wyraz utworzony od innego wyrazu,
wyraz podstawowy-wyraz będący podstawą słowotwórczą wyrazów od niego utworzonych
formant –element, za pomocą którego dany wyraz został utworzony od swej podstawy słowotwórczej
Rdzeń to cząstka, która jest wspólna wszystkim wyrazom tworzącym daną rodzinę wyrazów pochodnych.
Przyrostek i przedrostek są dwoma rodzajami formantów słowotwórczych.
 • Przedrostek, nazywany także prefiksem, dopisujemy przed tematem słowotwórczym wyrazu pochodnego.
 • Przyrostek (sufiks) znajduje się w wyrazie pochodnym po temacie słowotwórczym, lecz przed końcówkami fleksyjnymi.
Zadanie 3. Na podstawie filmu wypisz rodzaje formantów

Przepisz do zeszytu przykład:

 do rodziny czasownika:  dawać (rdzeń daw-)

dawać – wyraz podstawowy
dawcadaw-ca; (przyrostek)
dodawaćdo-dawać (przedrostek)
pododawaćpo-dodawać (przedrostek)

Zadanie 4 . Przerysuj tabelę do zeszytu i zapoznaj się z jej treścią
Zadanie 5. Oddziel formanty:
nosek-
słuch-
namalować-
skok-
wymyślony-
Zadanie 5. Na podstawie tabeli z zadania 4 sporządź taką samą dla wyrazów : księgarnia, łapka, pisać.
28.04.2020
Temat: B.Leśmian ,, Wczesnym rankiem”
Przepisz do zeszytu:
Bolesław Leśmian – a raczej: Bolesław Lesman – polski poeta urodzony 22 stycznia 1877 r. w Warszawie. Leśmian był czołowym przedstawicielem okresu Dwudziestolecia Międzywojennego. Miał żydowskie korzenie. Ojciec Leśmiana pochodził z księgarskiej, a matka z prawniczej rodziny. Dzieciństwo i młodość poeta spędził na Ukrainie. Ukończył prawo na Uniwersytecie Świętego Włodzimierza w Kijowie. W 1901 r. wyjechał do Warszawy. Podróżował po Europie. W Paryżu poślubił malarkę, Zofię Chylińską, która urodziła mu dwie córki. Po powrocie do Polski Leśmian rozpoczął współpracę z pismem „Chimera”, a następnie tworzył Teatr Artystyczny w Warszawie. Wydał powieść „Przygody Sinbada Żeglarza”. Po zakończeniu I wojny światowej pracował jako rejent w Hrubieszowie. W 1920 r. wydał tom poezji „Łąka”. Bolesław Leśmian został członkiem Polskiej Akademii Literatury w 1933 r. Poeta umarł na serce 5 listopada 1937 r. w Warszawie
Cechy poezji:  RYTM
Za najważniejszą cechę mowy poetyckiej uważał poeta rytm, stanowi on bowiem odzwierciedlenie rytmu świata, a nawet kosmosu. Wiersz ujawnia więc dzięki rytmowi ukryty porządek świata i jednocześnie – myśli. Ulubionym gatunkiem Leśmiana była ballada ludowa, pierwotnie przeznaczona do głośnej recytacji i śpiewu. Muzyczność (rytmiczność) zaznaczał w wierszu za pomocą tradycyjnych miar wierszowych, dlatego też większość lirycznych opowieści pisał wierszem stroficznym, sylabicznym i rymowanym.
LUDOWOŚĆ
Ludowość Leśmiana wiązała się z przekonaniem o pierwotności poezji. W gwarze, ludowym folklorze, czy wiejskim pejzażu, szukał języka i tematów, które oryginalnie przetwarzał w swoich wierszach. Nie było to zainteresowanie pojedynczymi motywami, lecz balladowość, zafascynowanie logiką baśni.Bohaterowie Leśmiana to takie istoty, jak: Dusiołki, Południce, Srebroń, Znikomek, Świdryga i Midryga, Migoń i Jawrzoń, Śmierci i strachy. Część z nich ma autentyczne pochodzenie: biblijne, mitologiczne, ludowe, literackie (niektóre pojawiały się dość często w utworach młodopolskich), a inne są wytworem fantazji poety. Istoty te maja oryginalne, ale taż znaczące imiona, niepowtarzalny wygląd, przeżywają też wyjątkowe przygody.
W jego poezji powstają liczne neologizmy (nowe wyrażenia, sformułowania), które mają rozmaity charakter. Tworzył je zwykle zestawiając ze sobą wyrazy na zasadzie antonimii, czyli takie, które były sobie przeciwstawne, miały sprzeczne znaczenia. Wiele tam słów z przedrostkiem: bez- (bezbożyna, bezcel, bezgwar), czasowników z przedrostkiem w środku (zaniedyszeć, zanieistnieć), czy rzeczowników z przyrostkiem –ość (bezpolność, najdalszość, niewyśpiewność). Nowe wyrazy Leśmiana, zbudowane często z dwóch przeciwstawnych słów, wiążą się jednak ze sobą w większą, metaforyczną całość. Słowa te nie istnieją w izolacji – mają sens wyłącznie w kontekście, w którym zostały użyte
  UWAGA -ZAPAMIĘTAJ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE- SPRAWDZĘ PODCZAS 1 LEKCJI NA ZOOM- TERMIN LEKCJI PODANY ZOSTANIE W NAJBLIŻSZYM CZSIE)
Zadanie 1. Zapoznaj się z utworem B.Leśmiana
 Zadanie 2. Odpowiedz na pytania:
1.O jakich światach mówi podmiot liryczny ? Co jest między nimi  granicą ?
2.Określ czym różnią się te  dwa światy ?
3.Powiedz, jakie relacje łącza osobę mówiącą z jednym , a jakie -z drugim .
4.Jak wyglądają o poranku drzewa rosnące przy ulicy  ,co jest w nich takiego niezwykłego?
5.Na co podmiot liryczny chce zwrócić uwagę czytelnika ?
6.Co można powiedzieć o osobie mówiącej w tym utworze na podstawie jej wypowiedzi ,jak postrzega świat , jaki jest ?
Zadanie 3.
Wypisz z utworu środki stylistyczne
!!!!!!!UWAGA-ZADANIE 2 DO PRZESŁANIA NA POCZTĘ DO 3 MAJA!!!

5.05.2020

Temat:Zieleń obrazami malowana – K. Wierzyński  Zielono mam w głowie.
Przeczytaj komentarz : barwy towarzyszą nam w codziennym życiu, utożsamiamy je z naszymi przeżyciami, doczekaliśmy się ich obecności w naszym języku, we frazeologii.
Zadanie 1: Wyjaśnij  frazeologizmy :
blady strach
czarna rozpacz
białe szaleństwo
niebieski ptak
szara rzeczywistość
czarna owca
różowe okulary
złote serce
szara gęś
błękitna krew
czarny humor
złote myśli
niebieskie migdały
biała głowa
szare komórki
Gra w zielone
Pójść na zieloną trawkę
Posłać kogoś na zieloną trawkę
Przechodzić przez zieloną granicę
Zielone palce
Zielone sukno
Zielony karnawał
Zielony stolik
Zielone światło
Zadanie 2.  Zapoznaj  się z symbolicznym znaczeniem barwy „zieleń” na podstawie Słownika symboli Władysława Kopalińskiego.
Władysław Kopaliński „Słownik symboli”
Zieleń jest symbolem przyrody, życia, płodności. Wegetacji, wody, morza, nocy, wiosny, odrodzenia, liści, traw, rozkładu (pleśni), śmierci, zmartwychwstania, nieśmiertelności; miłości, płci żeńskiej, świeżości, młodości, radości, gościnności, zdrowia, wolności, obfitości, trwałości, bogactwa; pokoju, harmonii, równowagi, spokojnego tła, współczucia, wspólnoty, wierności, wiary, pamięci, cnoty, niewinności, przystosowania się, posłuszeństwa, bierności (przeciwieństwo czynnej czerwieni), niezdecydowania; mądrości, wiedzy, rozmyślań, intuicji, wtajemniczenia, oczekiwania, nadziei; melancholii, strachu, zazdrości, zawiści, trucizny; niedojrzałości, niedoświadczenia, niewiedzy;
 Zadanie 3 . Przeczytaj wiersz Wierzyńskiego  Zielono mam w głowie.
Zdanie 4. Charakterystyka podmiotu lirycznego( co czuje,  o czym myśli podmiot liryczny , dlaczego podmiot liryczny mówi,, zielono mam w głowie”- co to oznacza?) . Zapisz w 5-7 zdaniach.
Zadanie 5.Czy zgadzasz się z opinią, że Wierzyński to autor „najradośniejszej poezji wszystkich czasów?” ( uzasadnij w kilku zdaniach)

12.05.2020

Temat: Szczęście codzienne
Zadanie 1. Odczytaj tekst M.Baranowskiej ,,Szczęście codzienne ( fragment ,,Tylko się rozejrzeć)
Zadanie 2. Jaka jest problematyka tekstu, jakie poglądy prezentuje autorka , jakie podaje przykłady?
(Odpowiedz w kilku zdaniach)
Zadanie 3. Nadaj tytuły wszystkim akapitom
Zadanie 4. Co jest źródłem szczęścia dla Ciebie? Odwołaj się do własnych doświadczeń. PRACĘ PROSZĘ PRZESŁAĆ DO 18 MAJA
27.05.2020
Temat:Tło historyczne – ,,Pan Tadeusz” A.Mickiewicz
1.Zapoznaj się z informacjami zawartymi w
15.06.2020
Temat: Obraz polskiej szlachty w epopei pt. ,, Pan Tadeusz”
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza to panoramiczny obraz szlachty polskiej w początkach XIX wieku , szlachta stanowi bohatera  zbiorowego dzieła. Autor ukazał rozwarstwienie stanu szlacheckiego na przykładzie przedstawicieli szlachty średniozamożnej kontuszowej (mieszkańcy i goście Soplicowa) i szlachty zaściankowej (mieszkańcy Dobrzynia).
ażnym elementem życia szlachty były jej zwyczaje i obyczaje, przekazywane z pokolenia na pokolenie, stanowiąca świadectwo szacunku wobec narodowej tradycji i podkreślająca wspólnotę stanu. Mickiewicz przybliża zasady, obowiązujące podczas posiłków, ukazuje staropolską gościnność, kulturę wypowiedzi, obowiązującą podczas kurtuazyjnych rozmów, zwyczaje szlachty na przykładzie polowania, grzybobrania, sejmików szlacheckich i spotkań w karczmie. Podkreśla również przywiązanie szlachty do staropolskiego stroju i herbu.
 Soplicowo ukazane zostało jako centrum polskości i miejsce szczęśliwe, wielokrotnie podkreślony został patriotyczny charakter dworu Sędziego.
 Mickiewicz ukazuje obyczaje ,przybliża zasady, obowiązujące podczas posiłków, ukazuje staropolską gościnność, kulturę wypowiedzi, obowiązującą podczas kurtuazyjnych rozmów, zwyczaje szlachty na przykładzie polowania, grzybobrania, sejmików szlacheckich i spotkań w karczmie. Szlachta jest symbolem świetności dawnej Polski.Autor dokonał obiektywnej oceny szlachty, ukazując jej przywary, które doprowadziły do upadku państwa polskiego. Posługuje się komizmem i dystansem, łagodzi wizerunek szlachty i sprawia, że stają się one śmiesznostkami. Dostrzega wady szlachty takie , jak: awanturniczy tryb życia, warcholstwo i pijaństwo.
Podkreśla, iż szlachta powinna jednoczyć się w poczuciu patriotyzmu i być ostoją dawnej tradycji i świetności państwa. Udowadnia, iż szlachta w obliczu zagrożenia, potrafi zapomnieć o prywatnych interesach i waśniach pomiędzy sobą, jednocząc się w walce przeciw wspólnemu wrogowi. (walka z Moskalami w Księdze IX).
 Miejsce wydarzeń-Soplicowo ukazane zostało jako centrum polskości i miejsce idylliczne, co  podkreśla  patriotyczny charakter dworu Sędziego.
Praca domowa- proszę o PRZESŁANIE PRAC DO 19 VI
Opisz zaścianek Dobrzyńskich ( około 7 zdań)
23.06.2020

Temat: Rodzaje i gatunki literackie – powtórzenie ( 2 godziny )

 1. Przepisz notatkę:

rodzaj literacki- zespół utworów literackich,o wspólnych cechach genetycznych, kompozycyjnych i językowo-stylistycznych

gatunek literacki- forma utworu literackiego,podrzędna w stosunku do rodzaju literackiego

liryka- utwór pisany wierszem, podmiot liryczny, sytuacja liryczna, środki stylistyczne

epika -narrator, fabuła, bohaterowie, czas i miejsce wydarzeń, utwór pisany prozą

dramat-podział na akty, sceny, odsłony,  role, tekst główny, tekst poboczny, dialog  i monolog, akcja

 

 1. Nazwij rodzaj literacki podanych książek:

„Opowieść wigilijna”- …………………..

 

„ Na swoje księgi” – ………………………

 

„Zemsta” – ………………………

 

 

 1. Podaj autorów . Określ gatunki literackie:

 

„Na zdrowie” – ………………………

 

„Latarnik”- ……………………………

 

„Dziady cz. II” – ………………………………..

 

„ Czego chcesz od nas, Panie” – …………………………….

 

„ Pan Tadeusz” – ………………………………

 

„Zemsta” -………………………….

 

„Tren VIII” – ………………………………….

 

„ Kwiat paproci” -………………………….

 

„Balladyna”- ……………………………

 

„Syzyf” -…………………………………….

 

„Kopciuszek” –………………………………

 

,, Kruk i lis”-…………………………………………..

 

„Kain i Abel”- ………………………………

 

,, Świtezianka”-…………………………………….

 

,, Żona modna”-…………………………………….

 

4.Wyjaśnij pojęcie : „gatunek synkretyczny”