język polski klasa 6

Adres email nauczyciela: monikapollakk@o2.pl

17.03.2020

Uzupełnić zaległe ćwiczenia.

Proszę obejrzeć film „Szatan z siódmej klasy” i odpowiedzieć na pytania (w zeszycie)

 • O czym jest film?
 • Czego dowiadujemy się na temat bohatera?
 • Jakie są twoje wrażenia na temat filmu

Na 25.03.2020

 • Napisz streszczenie ( do 8 zdań ) opowiadania B.Prusa,, Na wakacjach”

26.03.2020

Klasa 6:
Zapoznaj się z materiałem  https://epodreczniki.pl/a/w-muzeum/D5yC06bNH
Wykonaj  zadania w zeszycie ( bez zadania 12)

27.03.2020

Temat: W muzeum- opis obrazu
Notatka do zeszytu : Jakie informacje powinien zawierać opis obrazu :
1. Autor , tytuł obrazu , kiedy powstał , gdzie obecnie się znajduje, jaką techniką jest namalowany (np. kredkami, farbami, itp.)
2.Co przedstawia dany obraz
3. Co jest na pierwszym planie (to co wydaje się bliżej i ,,rzuca ci się w oczy”)
4.Co ukazane jest na drugim planie.
5. Kolorystyka (czy jest namalowany barwami ciepłymi czy zimnymi)
6. Ogólne wrażenia , które budzi  u odbiory
Praca domowa Wyszukaj w zasobach internetowych zdjęcie wybranego obrazu znajdującego się w muzeum i opisz go w 7- 10 zdaniach
31.03.2020 i 2.04.2020
Temat :NIEZAWODNY SPOSÓB NA SŁOTĘ- S.Grochowiak,, Na słotę”.  (2 godziny lekcyjne).
 ( notatka w całości do przepisania)
1. Wyjaśnienie słowa ,słota ’z wykorzystaniem słowników języka polskiego.
słota – długo utrzymująca się deszczowa pogoda, charakteryzująca się uciążliwymi opadami, chłodem i wiatrem;
plucha, szaruga
2. Słownik wyrazów bliskoznacznych.
słota – plucha, szaruga, niepogoda, psia pogoda, chlapa, chlapawica
3.Skojarzenia z wyrazem, słota’
uciążliwe opady, chłód, wiatr deszczowa pogoda, psia pogoda, plucha, szaruga, nie-
pogoda,
4.Zadanie dla uczniów -analiza wiersza ,, Na słotę „– określanie nadawcy i odbiorcy tekstu poetyckiego, określanie tematyki wiersza, rad , jakie kieruje podmiot liryczny do czytelnika ,nastroju  wiersza(4-5 zdań  w zeszycie)
5. Zadanie dla uczniów – wypisz z wiersza  epitety, onomatopeje, anafory.
6.Zadanie 1. z podręcznika, s. 220;
7.Zadanie- Sporządź listę swoich ulubionych książek lub książek , które zamierzasz przeczytać ( min.5) , pamiętaj o odpowiednim zapisie

7.04.2020

Temat:  Bibliofil w pizzerii

 1. Przepisz wyjaśnienia wyrazów

bibliofil -miłośnik, znawca i zbieracz książek

ekslibris -nazwisko lub godło właściciela umieszczone na wewnętrznej stronie okładki

,,Słownik języka polskiego ‘’pod red. W. Doroszewskiego

 1. Zapoznaj się z opowiadaniem M. Musierowicz pt.,, Język Trolli’’ s.226
 2. Zapisz w zeszycie plan wydarzeń ( pamiętaj o właściwej formie- równoważniki zdań)
 3. Uzupełnij zdania:

W opowiadaniu zastosowano narrację…………………………………………

Narratorem jest………………………………………………….

Tekst M.Musierowicz zaliczymy do rodzaju literackiego , jakim jest …………………………

 1. Napisz krótkie opowiadanie o zdarzeniu w pizzerii z punktu widzenia dziadka , a następnie z punktu widzenia Józinka
 2. Zapoznaj się z planem dedykacji podr. Str.225-226, odczytaj wzór str. 226
 3. Napisz dedykację , jaką wpisałbyś/wpisałabyś w książce dla przyjaciela/przyjaciółki , która /który obchodzi urodziny leżąc w szpitalu

 

16.04.2020

Temat:Zaimek – ćwiczenia
Zadanie 1. Analiza treści z ramek Zapamiętaj! (podręcznik, s. 227–228).
Zdanie 2. Przerysuj do zeszytu:
Zadanie 2.Przepisz do zeszytu:
Długich form zaimków (mnie, tobie, jemu) używa się: 1) na początku zdania (Jemu to dobrze!); 2) na końcu zdania (Pożycz tę książkę właśnie mnie!); 3) w wypowiedzeniach, w których jest mowa o opozycji między wymienionymi osobami (Nie widzę jego, ale ciebie!); 4) gdy zaimek występuje samodzielnie (Komu dać kawałek tortu? Jemu).
3.Wykonaj  ćwiczenia  73. i 77. z zeszytu ćwiczeń.
4. Podaj formy podstawowe zaimków: wzór: ich- oni
jego-
mojej-
mnie-
wam-nas-
5. Uzupełnij zaimkami podane przysłowia , wyjaśnij ich znaczenie i przepisz do zeszytu
…pan, …kram.
…drwa rąbią, …wióry lecą.
…praca, …płaca.
…ma wisieć , nie utonie.
6 . Odmień przez przypadki zaimki:  ja,  to

21.04.2020

Temat: W.Bobiński-,, Panie, panowie! Kinematograf Lumiere’a
i zapoznaj się z artykułem
Zadanie 2. Zapoznaj się z tekstem W.Bobińskiego
Zadanie 3. Napisz streszczenie tego tekstu
Zadanie 4. Porównaj jeden z filmów Lumiere z Twoim ulubionym filmem ( sporządź notatkę w formie tabelki)- podaj tytuł filmu  oraz reżysera. W tabeli weź pod uwagę różnice (np. długość, dźwięk, fabułę ..itd)
Zadanie 5. Sporządź notatkę biograficzną na temat A.Wajdy
Zadanie 6. zapoznaj się bardzo dokładnie z informacjami z tej strony ( wrócimy do tego w następnym tygodniu)http://edukacjafilmowa.pl/elementarz-mlodego-kinomana/kto-i-jak-tworzy-film/

28.04.2020

Temat: Kto i jak tworzy film?
Praca na podstawie materiałów wysłanych z poprzedniego tygodnia
Zadanie 1. Dopisz  wyjaśnienia:
kierownik produkcji-
producent filmu-
scenarzysta-
scenariusz-
reżyser-
operator filmowy-
statysta-
dubler-
scenograf-
film kostiumowy-
kompozytor-
montażysta-
preprodukcja-
dubel-
czołówka-
Zadanie 2. Zapoznaj się z informacjami
Zadanie 3.Wypisz i krótko wyjaśnij rodzaje planów filmowych
Zadanie 4. Wykorzystując informacje z tekstu , który wysłany był w tamtym tygodniu , na podstawie opowiadania napisz scenariusz filmowy ( jedna scena z rozmową – objętość 1,5 strony w zeszycie)

Drogocenny kamień

     Dwóch przyjaciół spotkało się ze sobą po długim okresie rozłąki. W tym czasie jeden z nich stał się bogaty, a drugi biedny.

Zasiedli razem do stołu i zaczęli wspominać wspólnie przeżyte chwile.

Podczas prowadzonej rozmowy biedny człowiek nagle przysnął.

Przyjaciel, w przypływie wzruszenia, przed wyjściem z jego domu, wsunął mu jeszcze do kieszeni duży diament o ogromnej wartości.

Jednak gdy jego ubogi przyjaciel obudził się, nie znalazł podarowanego mu skarbu i rozpoczął swój dzień tak jakby nic się nie wydarzyło.

Rok później los sprawił, że dwaj przyjaciele znów się spotkali.

«Powiedz mi», powiedział bogaty, widząc znowu swojego przyjaciela w wielkiej biedzie, «dlaczego nie uczyniłeś pożytku ze skarbu, który pozostawiłem w twojej kieszeni?».

     Podobne zdarzenie ma miejsce w każdym międzyludzkim spotkaniu. Żyjący w naszej bliskości ludzie, obdarowują nas cennymi skarbami. My jednak nie zdajemy sobie zazwyczaj z tego sprawy.

5.05.2020

Temat: Pisownia ,, nie” z różnymi częściami mowy
1.Na podstawie podanych przykładów odpowiedz na pytanie, jak piszemy wyraz „nie” z rzeczownikami.
Niełaska, niedola, niedbałość, niedostępność, niespełnienie, niedotrzymanie, nieprzyjaciel, nieszczęście, niedostatek.
,, Nie ” z rzeczownikami piszemy…………………………………
2.Wypisz w dwóch słupkach wyrazy pisane łącznie i rozdzielnie z przeczeniem „nie”.
Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.
Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło.
Trwałe sukcesy niełatwo przychodzą.
O wysiłku nieproporcjonalnym do wyniku mówimy: gra niewarta świeczki.
Niemało wysiłku kosztowano nas to zwycięstwo.
Jak piszemy wyraz „nie” z czasownikami, a jak z przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi?
,,Nie” z czasownikami piszemy…………………………………, a  z przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi………………………………
3.Utwórz przysłówki od następujących przymiotników.
Niedobry-
Niemały-
Niezły-
Niewysoki
Nieszczęśliwy-
Nierówny-
Jak piszemy wyraz „nie” z przysłówkami pochodzącymi od przymiotników?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.Do podanych wyrażeń dopisz na początku wyraz „nie”.
…..radość, ale smutek.
…..mały, lecz duży.
….ładny, ale śliczny.
…..daleko, ale zupełnie blisko.
……dobrze, lecz wręcz wspaniale.
Wyjaśnij pisownię wyrazu „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami w tych wyrażeniach.
7.Jaka jest zasada pisowni wyrazu „nie” z zaimkami?
To nie moja książka.
Nie taki diabeł straszny, jak go malują.
Nie tu, lecz tam będą budować nową szkołę.
,,Nie” z zaimkami piszemy………………………………

12.05.2020

Temat: Artyści z ambicjami-,, Rola mola” Małgorzaty Strzałkowskiej
Zadanie 1. Zapoznaj się tekstem z podręcznika , s. 258-259
Zadanie 2. Wyjaśnij pojęcie , chora ambicja’
Zadanie 3. Odpowiedz na pytania :   Jak oceniasz postawę bohaterów literackich? Na czym polega komizm wiersza?
27.05.2020
Temat:Środki stylistyczne – ćwiczenia
1.Przepisz notatkę do zeszytu

 1. epitet
   – wyraz (najczęściej przymiotnik) pełniący funkcję określenia rzeczownika, np. ciemny sen;
 2. kontrast – przeciwieństwo, np. biały – czarny, mało – dużo;
 3. wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja) – wyraz naśladujący dźwięki, np. wr, miau, i jak bór dudni piorun;
 4. ożywienie – nadanie przedmiotom, zjawiskom przyrody cech istot żywych, np. poruszało się duże okno wędrowało;
 5. uosobienie (personifikacja) – nadanie rzeczom, zwierzętom, roślinom cech człowieka, np. Kiedy nadejdzie ten dzień / Przyniesie na wyciągniętej ręce chleb;
 6. porównanie – uwydatnienie cech opisywanego przedmiotu, postaci, itd. przez wskazanie cech wspólnych z innymi przedmiotami, postaciami, itd. Zestawieniu służą następujące łączniki: jak, jakby, niby, niczym, na kształt. Np. (ptaszek) z główką jak makówka;
 7. powtórzenie – dwukrotne, lub wielokrotne wystąpienie tego samego elementu, np. mokra wieś wieczna wieś;
 8. przenośnia (metafora) – zaskakujące połączenie słów, tworzące nowy sens, np. fontanna łez, spajam głazy rymów;
 
2. Podkreśl epitety.
a) kwiaty uśmiechały się
b) kamienie ruszyły się
c) ciekawa książka
d) cieknący kran
3 . Zaznacz prawdziwe zdania.
a) głodny jak wilk, czerwony jak cegła – to epitety
b) gorący lód, ciemna jaskinia – to oksymoron
c) To za mało! Za mało! Za mało! Twoje słowa tumanią i kłamią! – to wykrzyknienie
4.. Podmiot liryczny wypowiada się w 3 osobie. Jak określisz tę sytuację?

a) liryka pośrednia – opis
b) liryka pośrednia – wyraz uczuć
c) liryka bezpośrednia – inwokacja

Odp. …………

5.„Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie” – tak zaczyna się fraszka Jana Kochanowskiego Na lipę. Słowa lipy nazwiesz:

a) personifikacją
b) epitetem
c) alegorią

19.06.2020

Temat: TEMAT: Gdzie jest Zielone Wzgórze ?
Przeczytaj tekst.
  Zamierzona przez autorkę seria opowiadań do gazetki dla dzieci rozrosła się w powieść pt. Ania z Zielonego Wzgórza (Anne of Greek Gable). Ukończywszy ją, L. M. Montgomery zwierzyła się swej przyjaciółce: ,,Nawet mi się nie śni sukces…”. Początkowo się zdawało, że słowa się sprawdzą, bowiem książka nie znalazła uznania wśród kanadyjskich wydawców. Osiem firm zwróciło rękopis. Rozgoryczona Lucy Maud Montgomery wsadziła powieść do pudła od kapeluszy, obiecując sobie, że kiedyś ją przerobi. I oto w czasie porządków świątecznych w 1907 r. wyjęła zakurzony rękopis i postanowiła jeszcze raz spróbować. Tym razem wydawca z Bostonu – z ociąganiem się i niechęcią – zdecydował się wydać książkę. Powieść ukazała się w Stanach Zjednoczonych wiosną 1908 r. Nikt nie przypuszczał, że ten utwór natychmiast stanie się bestsellerem. Już w listopadzie tego roku pojawiło się sześć nowych wydań amerykańskich, zaś w Anglii – pięć. Na nic zdały się krytyczne opinie recenzentów twierdzących, iż utwór jest nużący, zaś typ głównej bohaterki nie do zaakceptowania. Czytelnicy mieli całkiem odmienne zdanie. Także bardzo pochlebnie o Ani z Zielonego Wzgórza wyraził się sędziwy Mark Twain. Pogratulował autorce sukcesu i napisał, że jest to: ,, Najdroższe, najukochańsze dziecko literackie od czasów nieśmiertelnej Alicji z Krainy Czarów”. O niesłabnącej popularności książki świadczy fakt, że do roku 1989 przetłumaczono ją na 36 języków. To ogromne powodzenie powieści i namowy czytelniczek, które chciały poznać dalsze losy tytułowej bohaterki spowodowały, że w ślad za pierwszą, L. M. Montgomery napisała cały szereg kolejnych utworów: Ania z Avonlea, Ania na uniwersytecie, Ania z Szumiących Topoli, Wymarzony dom Ani, Ania ze Złotego Brzegu… L. M. Montgomery pisała też książki o innych bohaterkach, jak Emilka ze Srebrnego Nowiu, utrzymana w tym samym stylu, ale mniej poczytna niż Ania z Zielonego Wzgórza. Kanadyjska powieściopisarka urodziła się 30 XI 1874 r. w Clifton na małej Wyspie Księcia Edwarda, leżącej u wschodnich wybrzeży Kanady przy Zatoce Świętego Wawrzyńca. Ten malowniczy obszar przypominał wielki sad poprzecinany drogami, z białymi domkami na tle zieleni – zupełnie jak w powieściowym Avonlea. Nic też dziwnego, że to niezwykle urokliwe miejsce wybrała pisarka jako tło swej twórczości. Matka Lucy Maud zmarła, gdy dziewczynka miała rok. Ojciec ożenił się powtórnie i wyjechał do odległej miejscowości, nie troszcząc się o losy córki. Małą zajęli się dziadkowie. Lucy zamieszkała z nimi na farmie w Cavendish. Zdana na łaskę dziadków o dość surowych zasadach, boleśnie odczuwała swoje osierocenie. Niezbyt urodziwa, źle ubrana czuła się w szkole fatalnie, ale wg jej słów jako jedyna wśród rówieśników miała ,,paszport do krainy czarów’. Bujna wyobraźnia pozwoliła jej zagłębiać się w świat marzeń. W przedmowie do książki L. M. Montgomery wspomina: ,,Jak daleko mogę sięgnąć pamięcią, pisywałam wiersze”. Gdy miała 16 lat, w jednej z miejscowych gazet zamieszczono jej poemat. Bardzo przeżyła to doniosłe zdarzenie. Potem ukończyła szkołę, rozpoczęła studia pedagogiczne na uniwersytecie, następnie pracę w redakcji. Szybko jednak ją porzuciła, by zająć się owdowiałą babką, z którą czuła się bardzo związana. Podjęła pracę w tutejszej szkole, ale nie zaprzestała pisania, wysyłając swe wiersze i nowele do różnych redakcji. Większość z nich odrzucano. Dopiero w sześć lat po debiucie dostała pierwsze honorarium. Zakupiła za nie srebrny zegarek – do dziś znajdujący się wśród pamiątek po pisarce. Sławę przyniosła jej dopiero Ania z Zielonego Wzgórza. Po śmierci babci miała 37 lat i wtedy została żoną prezbiteriańskiego pastora, z którym była zaręczona 6 lat. Dalej kontynuowała pracę pisarską. Jako małżonka pastora sprawowała wiele nużących obowiązków, wynikających z funkcji prezesa i członkini licznych kółek dobroczynnych. Spełniała je sumiennie, choć była osobą drobną i niezbyt silną. Prócz tego wychowywała dwóch synów, wiele czytała ( potrafiła pochłonąć po dwa kryminały dziennie ), odpisywała na mnóstwo listów od czytelników z całego świata. Kochała zwierzęta i kwiaty. Trapiły ją także domowe kłopoty. Otóż jej mąż cierpiał na głęboką depresję. By nie zrazić parafian, ukrywała jego ataki w sekrecie. Sama też nie najlepiej się czuła. Zaczęła zapadać na zdrowiu. Zmarła 24 IV 1942 r. w Toronto. Pochowano ją na ukochanej wyspie w Cavendish. Tu też w takim domku, w jakim mieszkała z dziadkami, zorganizowano muzeum. Niewiele jednak znalazło się w nim pamiątek po autorce. Urządzono je, zgodnie z powieściowym opisem, jako dom Ani Shirley, wydzielono tu w Parku Narodowym – Zielone Wzgórze ( pole golfowe). W Cavendish można też zwiedzić zamienione na muzeum sale szkoły noszącej imię pisarki. ,, Kocham to! Uwielbiam wymyślać historie, siedzieć przy oknie w moim pokoju i z powietrza wyczarowywać wiersze.”
2. Na podstawie tekstu wypisz cechy wspólne z powieścią (czas , miejsce, bohaterka) i  je uzasadnij .  PROSZĘ O PRZESŁANIE PRACY DO 23 VI
23.06.2020

TEMAT: Czym fascynuje nas świat przedstawiony w powieści M. Montgomery,,Ania z Zielonego Wzgórza”?

 

 1. Przepisz :

fascynować – czarować, urzekać, olśniewać, zajmować…

fascynować – zafascynować, fascynacja, fascynujący, fascynująco,

fascynowanie, fascynując

 

Składniki  świata przedstawionego w powieści:

 

Czas akcji – II połowa XIX wieku.

Miejsce akcji – Avonlea na Wyspie Księcia Edwarda w Kanadzie ,

miejsca, które szczególnie  ukochała Ania Shirley:

 

,,Ta wyspa to wspaniały, kwitnący ogród”

Jezioro Lśniących Wód – staw rodziny Barrych

Dolina Fiołków – maleńka, zielona kotlinka w lesie pana Bella

Fontanna Driad – źródełko

Biała Droga Rozkoszy – Aleja prowadząca na Zielone Wzgórze

Zacisze Słowika – polana w lasku pana Bella

Jasnooka – sadzawka na łące Barrych

Las Duchów – lasek sosnowy

Królowa Śniegu – kwitnąca wiśnia

Jutrzenka – pelargonia

 

III – Bohaterowie- dopisz , kim byli:

Ania Shirley ( główna postać )

drugoplanowi:

Maryla i Mateusz Cuthbertowie-……………………………………………………….

pani Małgorzata Linde-……………………………………………………

Diana Barry-…………………………………………………..

Gilbert Blythe-……………………………………………………………

pani Józefina Barry-…………………………………………………………….

pani Allan-…………………………………………………………………

pani Mauriel Stacy-………………………………………………………………….

W powieści ,,Ania z Zielonego Wzgórza”- urzeka nas wszystko, ale przede wszystkim postać tytułowej bohaterki. Odkrywamy tu także świat ludzi życzliwych. Olśniewa nas poza tym wspaniała przyroda Zielonego Wzgórza, zwłaszcza jeśli patrzymy na nią oczami Ani.

Bruno Ferrero