język polski klasa 6

Adres email nauczyciela: monikapollakk@o2.pl

17.03.2020

Uzupełnić zaległe ćwiczenia.

Proszę obejrzeć film „Szatan z siódmej klasy” i odpowiedzieć na pytania (w zeszycie)

 • O czym jest film?
 • Czego dowiadujemy się na temat bohatera?
 • Jakie są twoje wrażenia na temat filmu

Na 25.03.2020

 • Napisz streszczenie ( do 8 zdań ) opowiadania B.Prusa,, Na wakacjach”

26.03.2020

Klasa 6:
Zapoznaj się z materiałem  https://epodreczniki.pl/a/w-muzeum/D5yC06bNH
Wykonaj  zadania w zeszycie ( bez zadania 12)

27.03.2020

Temat: W muzeum- opis obrazu
Notatka do zeszytu : Jakie informacje powinien zawierać opis obrazu :
1. Autor , tytuł obrazu , kiedy powstał , gdzie obecnie się znajduje, jaką techniką jest namalowany (np. kredkami, farbami, itp.)
2.Co przedstawia dany obraz
3. Co jest na pierwszym planie (to co wydaje się bliżej i ,,rzuca ci się w oczy”)
4.Co ukazane jest na drugim planie.
5. Kolorystyka (czy jest namalowany barwami ciepłymi czy zimnymi)
6. Ogólne wrażenia , które budzi  u odbiory
Praca domowa Wyszukaj w zasobach internetowych zdjęcie wybranego obrazu znajdującego się w muzeum i opisz go w 7- 10 zdaniach
31.03.2020 i 2.04.2020
Temat :NIEZAWODNY SPOSÓB NA SŁOTĘ- S.Grochowiak,, Na słotę”.  (2 godziny lekcyjne).
 ( notatka w całości do przepisania)
1. Wyjaśnienie słowa ,słota ’z wykorzystaniem słowników języka polskiego.
słota – długo utrzymująca się deszczowa pogoda, charakteryzująca się uciążliwymi opadami, chłodem i wiatrem;
plucha, szaruga
2. Słownik wyrazów bliskoznacznych.
słota – plucha, szaruga, niepogoda, psia pogoda, chlapa, chlapawica
3.Skojarzenia z wyrazem, słota’
uciążliwe opady, chłód, wiatr deszczowa pogoda, psia pogoda, plucha, szaruga, nie-
pogoda,
4.Zadanie dla uczniów -analiza wiersza ,, Na słotę „– określanie nadawcy i odbiorcy tekstu poetyckiego, określanie tematyki wiersza, rad , jakie kieruje podmiot liryczny do czytelnika ,nastroju  wiersza(4-5 zdań  w zeszycie)
5. Zadanie dla uczniów – wypisz z wiersza  epitety, onomatopeje, anafory.
6.Zadanie 1. z podręcznika, s. 220;
7.Zadanie- Sporządź listę swoich ulubionych książek lub książek , które zamierzasz przeczytać ( min.5) , pamiętaj o odpowiednim zapisie

7.04.2020

Temat:  Bibliofil w pizzerii

 1. Przepisz wyjaśnienia wyrazów

bibliofil -miłośnik, znawca i zbieracz książek

ekslibris -nazwisko lub godło właściciela umieszczone na wewnętrznej stronie okładki

,,Słownik języka polskiego ‘’pod red. W. Doroszewskiego

 1. Zapoznaj się z opowiadaniem M. Musierowicz pt.,, Język Trolli’’ s.226
 2. Zapisz w zeszycie plan wydarzeń ( pamiętaj o właściwej formie- równoważniki zdań)
 3. Uzupełnij zdania:

W opowiadaniu zastosowano narrację…………………………………………

Narratorem jest………………………………………………….

Tekst M.Musierowicz zaliczymy do rodzaju literackiego , jakim jest …………………………

 1. Napisz krótkie opowiadanie o zdarzeniu w pizzerii z punktu widzenia dziadka , a następnie z punktu widzenia Józinka
 2. Zapoznaj się z planem dedykacji podr. Str.225-226, odczytaj wzór str. 226
 3. Napisz dedykację , jaką wpisałbyś/wpisałabyś w książce dla przyjaciela/przyjaciółki , która /który obchodzi urodziny leżąc w szpitalu

 

16.04.2020

Temat:Zaimek – ćwiczenia
Zadanie 1. Analiza treści z ramek Zapamiętaj! (podręcznik, s. 227–228).
Zdanie 2. Przerysuj do zeszytu:
Zadanie 2.Przepisz do zeszytu:
Długich form zaimków (mnie, tobie, jemu) używa się: 1) na początku zdania (Jemu to dobrze!); 2) na końcu zdania (Pożycz tę książkę właśnie mnie!); 3) w wypowiedzeniach, w których jest mowa o opozycji między wymienionymi osobami (Nie widzę jego, ale ciebie!); 4) gdy zaimek występuje samodzielnie (Komu dać kawałek tortu? Jemu).
3.Wykonaj  ćwiczenia  73. i 77. z zeszytu ćwiczeń.
4. Podaj formy podstawowe zaimków: wzór: ich- oni
jego-
mojej-
mnie-
wam-nas-
5. Uzupełnij zaimkami podane przysłowia , wyjaśnij ich znaczenie i przepisz do zeszytu
…pan, …kram.
…drwa rąbią, …wióry lecą.
…praca, …płaca.
…ma wisieć , nie utonie.
6 . Odmień przez przypadki zaimki:  ja,  to

21.04.2020

Temat: W.Bobiński-,, Panie, panowie! Kinematograf Lumiere’a
i zapoznaj się z artykułem
Zadanie 2. Zapoznaj się z tekstem W.Bobińskiego
Zadanie 3. Napisz streszczenie tego tekstu
Zadanie 4. Porównaj jeden z filmów Lumiere z Twoim ulubionym filmem ( sporządź notatkę w formie tabelki)- podaj tytuł filmu  oraz reżysera. W tabeli weź pod uwagę różnice (np. długość, dźwięk, fabułę ..itd)
Zadanie 5. Sporządź notatkę biograficzną na temat A.Wajdy
Zadanie 6. zapoznaj się bardzo dokładnie z informacjami z tej strony ( wrócimy do tego w następnym tygodniu)http://edukacjafilmowa.pl/elementarz-mlodego-kinomana/kto-i-jak-tworzy-film/

28.04.2020

Temat: Kto i jak tworzy film?
Praca na podstawie materiałów wysłanych z poprzedniego tygodnia
Zadanie 1. Dopisz  wyjaśnienia:
kierownik produkcji-
producent filmu-
scenarzysta-
scenariusz-
reżyser-
operator filmowy-
statysta-
dubler-
scenograf-
film kostiumowy-
kompozytor-
montażysta-
preprodukcja-
dubel-
czołówka-
Zadanie 2. Zapoznaj się z informacjami
Zadanie 3.Wypisz i krótko wyjaśnij rodzaje planów filmowych
Zadanie 4. Wykorzystując informacje z tekstu , który wysłany był w tamtym tygodniu , na podstawie opowiadania napisz scenariusz filmowy ( jedna scena z rozmową – objętość 1,5 strony w zeszycie)

Drogocenny kamień

     Dwóch przyjaciół spotkało się ze sobą po długim okresie rozłąki. W tym czasie jeden z nich stał się bogaty, a drugi biedny.

Zasiedli razem do stołu i zaczęli wspominać wspólnie przeżyte chwile.

Podczas prowadzonej rozmowy biedny człowiek nagle przysnął.

Przyjaciel, w przypływie wzruszenia, przed wyjściem z jego domu, wsunął mu jeszcze do kieszeni duży diament o ogromnej wartości.

Jednak gdy jego ubogi przyjaciel obudził się, nie znalazł podarowanego mu skarbu i rozpoczął swój dzień tak jakby nic się nie wydarzyło.

Rok później los sprawił, że dwaj przyjaciele znów się spotkali.

«Powiedz mi», powiedział bogaty, widząc znowu swojego przyjaciela w wielkiej biedzie, «dlaczego nie uczyniłeś pożytku ze skarbu, który pozostawiłem w twojej kieszeni?».

     Podobne zdarzenie ma miejsce w każdym międzyludzkim spotkaniu. Żyjący w naszej bliskości ludzie, obdarowują nas cennymi skarbami. My jednak nie zdajemy sobie zazwyczaj z tego sprawy.

5.05.2020

Temat: Pisownia ,, nie” z różnymi częściami mowy
1.Na podstawie podanych przykładów odpowiedz na pytanie, jak piszemy wyraz „nie” z rzeczownikami.
Niełaska, niedola, niedbałość, niedostępność, niespełnienie, niedotrzymanie, nieprzyjaciel, nieszczęście, niedostatek.
,, Nie ” z rzeczownikami piszemy…………………………………
2.Wypisz w dwóch słupkach wyrazy pisane łącznie i rozdzielnie z przeczeniem „nie”.
Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.
Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło.
Trwałe sukcesy niełatwo przychodzą.
O wysiłku nieproporcjonalnym do wyniku mówimy: gra niewarta świeczki.
Niemało wysiłku kosztowano nas to zwycięstwo.
Jak piszemy wyraz „nie” z czasownikami, a jak z przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi?
,,Nie” z czasownikami piszemy…………………………………, a  z przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi………………………………
3.Utwórz przysłówki od następujących przymiotników.
Niedobry-
Niemały-
Niezły-
Niewysoki
Nieszczęśliwy-
Nierówny-
Jak piszemy wyraz „nie” z przysłówkami pochodzącymi od przymiotników?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.Do podanych wyrażeń dopisz na początku wyraz „nie”.
…..radość, ale smutek.
…..mały, lecz duży.
….ładny, ale śliczny.
…..daleko, ale zupełnie blisko.
……dobrze, lecz wręcz wspaniale.
Wyjaśnij pisownię wyrazu „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami w tych wyrażeniach.
7.Jaka jest zasada pisowni wyrazu „nie” z zaimkami?
To nie moja książka.
Nie taki diabeł straszny, jak go malują.
Nie tu, lecz tam będą budować nową szkołę.
,,Nie” z zaimkami piszemy………………………………

12.05.2020

Temat: Artyści z ambicjami-,, Rola mola” Małgorzaty Strzałkowskiej
Zadanie 1. Zapoznaj się tekstem z podręcznika , s. 258-259
Zadanie 2. Wyjaśnij pojęcie , chora ambicja’
Zadanie 3. Odpowiedz na pytania :   Jak oceniasz postawę bohaterów literackich? Na czym polega komizm wiersza?
27.05.2020
Temat:Środki stylistyczne – ćwiczenia
1.Przepisz notatkę do zeszytu

 1. epitet
   – wyraz (najczęściej przymiotnik) pełniący funkcję określenia rzeczownika, np. ciemny sen;
 2. kontrast – przeciwieństwo, np. biały – czarny, mało – dużo;
 3. wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja) – wyraz naśladujący dźwięki, np. wr, miau, i jak bór dudni piorun;
 4. ożywienie – nadanie przedmiotom, zjawiskom przyrody cech istot żywych, np. poruszało się duże okno wędrowało;
 5. uosobienie (personifikacja) – nadanie rzeczom, zwierzętom, roślinom cech człowieka, np. Kiedy nadejdzie ten dzień / Przyniesie na wyciągniętej ręce chleb;
 6. porównanie – uwydatnienie cech opisywanego przedmiotu, postaci, itd. przez wskazanie cech wspólnych z innymi przedmiotami, postaciami, itd. Zestawieniu służą następujące łączniki: jak, jakby, niby, niczym, na kształt. Np. (ptaszek) z główką jak makówka;
 7. powtórzenie – dwukrotne, lub wielokrotne wystąpienie tego samego elementu, np. mokra wieś wieczna wieś;
 8. przenośnia (metafora) – zaskakujące połączenie słów, tworzące nowy sens, np. fontanna łez, spajam głazy rymów;

2. Podkreśl epitety.
a) kwiaty uśmiechały się
b) kamienie ruszyły się
c) ciekawa książka
d) cieknący kran
3 . Zaznacz prawdziwe zdania.
a) głodny jak wilk, czerwony jak cegła – to epitety
b) gorący lód, ciemna jaskinia – to oksymoron
c) To za mało! Za mało! Za mało! Twoje słowa tumanią i kłamią! – to wykrzyknienie
4.. Podmiot liryczny wypowiada się w 3 osobie. Jak określisz tę sytuację?

a) liryka pośrednia – opis
b) liryka pośrednia – wyraz uczuć
c) liryka bezpośrednia – inwokacja

Odp. …………

5.„Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie” – tak zaczyna się fraszka Jana Kochanowskiego Na lipę. Słowa lipy nazwiesz:

a) personifikacją
b) epitetem
c) alegorią

Bruno Ferrero