Kreatywne Szkoły Wiejskie – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Kreatywne Szkoły Wiejskie

“KREATYWNE SZKOŁY WIEJSKIE” to projekt prowadzony w 7 wiejskich Szkołach  Podstawowych woj. śląskiego, prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

  1. Projekt zakłada wzmocnienie potencjału edukacyjnego i edukacyjno-terapeutycznego ww. szkół oraz podniesienie o co najmniej 40% kompetencji kluczowych i właściwych postaw, umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, umiejętności pracy metodą eksperymentu. Ponadto zakłada wzmocnienie efektów kształcenia Uczniów Niepełnosprawnych oraz podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania na lekcjach narzędzi TIK oraz oprogramowania edukacyjnego, nauczaniem z wykorzystaniem pracy metodą eksperymentu oraz WebQuestów w obszarze matematyki i przedmiotów przyrodniczych a także pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadania, które będą realizowane w ramach projektu:

•AKADEMIA KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI

Kształtowanie i rozwijanie u Uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie matematyki/fizyki/chemii/biologii/geografii/przyrody-wyrównanie braków w wiedzy i kompetencji Uczniów, zachęcenie do nauki poprzez wykorzystanie narzędzi TIK(komputerowych gier dydakt.)oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze skierowane do zainteresowanych Uczniów klas 4,5,6,7,8 Szkół Podstawowych.

• AKADEMIA. EKSPERYMENTU

Zajęcia w formie projektów edukacyjnych, jako projekt łączący wiadomości i umiejętności z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Prowadzone w oparciu o METODĘ EKSPERYMENTU problemowego najbardziej angażującą Uczniów z wykorzystaniem WEBQUESTÓW.

Metoda Eksperymentu zakłada na Zespoły Doświadczalne przemyślenie wybranego problemu, jego sformułowanie, określenie celów, hipotez, doświadczalnego zweryfikowania hipotezy, technik wykonania obserwacji, doświadczeń i pomiarów, tworzenie szczegół. procedur i instrukcji wykonawczych(planu pracy).

ZD będą korzystać z informacji/wiedzy i rozwijać kompetencje kluczowe z różnych dziedzin, zgodnie z opracowanym scenariuszem.